Quảng Nam Yêu Thương

Tác giả: Phan Huỳnh Điểu

Ca sỹ: Tân Nhàn