Giá viên – Viếng tang ngài Phan Thanh Giản – Phạm Phú Thứ

0
595

Bài viếng cụ Phan Thanh Giản, mất năm 1867 của cụ Phạm Phú Thứ. Cụ Phạm Phú Thứ là phó sứ cho cụ Phan Thanh Giản trong Phái đoàn sứ giả Việt Nam sang Pháp năm 1863.

Bài này được lưu lại trong tập Giá viên của cụ Phạm Phú Thứ, gợi cho ta chia sẻ niềm thương cảm với vị Đại thần Kinh Lược Sứ đứng đầu triều về học vấn và đức độ. Phải Hiểu rõ tình thế ngày xưa để ngày nay càng nung chí vượt khó. Và biết tinh hoa của nước Việt đã mất mát như thế nào, để có cái soi rọi cho nước nhà luôn còn quyết tâm nuôi dưỡng nguyên khí.