“Hà Nội – Nhân vật văn hóa”

Càng tiến tới dịp 1000 năm thành lập kinh thành (chữ dùng của Nguyễn Vinh Phúc), càng có thêm nhiều công trình ý nghĩa...