Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

0
290

Chiều 31-3, Thành ủy Đà Nẵng có Công văn số 4103-CV/TU gửi các cơ quan Đảng thuộc Thành ủy, các Ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thành phố, các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành uỷ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4095-CV/TU ngày 26-3-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về công tác phòng, chống Covid-19; yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tập trung cao độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa nhằm kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan Đảng thuộc Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy rà soát kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác của đơn vị từ nay đến cuối tháng 4-2020 để phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện với thời gian phải hoàn thành, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh; bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như lực lượng trực cơ quan để xử lý công việc thường xuyên; những người có trách nhiệm xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; thực hiện việc tổ chức trao đổi, phản ánh, báo cáo và xử lý công việc bằng hình thức trực tuyến và các biện pháp phù hợp khác.

Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm với cấp ủy, cơ quan cấp trên về việc phân công, tổ chức công việc tại đơn vị mình, bảo đảm về chất lượng, tiến độ công việc theo yêu cầu đã đề ra; chịu trách nhiệm khi để cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 1-4 đến ngày 15-4. Sau thời gian trên, tùy vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có chỉ đạo tiếp theo.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19, bảo đảm yêu cầu và đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động nắm bắt tình hình và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh khi triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy để chỉ đạo.

Về công tác chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố: Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy – Cơ quan Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Ban Tổ chức Thành ủy – Cơ quan Thường trực Tiểu ban Nhân sự Đại hội chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ chuẩn bị các văn kiện và nhân sự theo Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 6-11-2019 và Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 13-3-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự để đăng ký thời gian báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, bố trí lịch duyệt cho phù hợp; trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo bằng văn bản cho Ban Thường vụ Thành ủy (qua Văn phòng Thành ủy) để tổng hợp. Nghiêm túc thực hiện việc tạm hoãn tổ chức đại hội các cấp, kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Công văn số 4095-CV/TU ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Giao Văn phòng Thành ủy chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Công văn này, kịp thời tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Theo ĐNO