Khắc khoải

0
867

Giữa vườn cây trái thắm màu xanh

Hy vọng xuân sang sẽ ngọt lành

Bao nhiêu khắc khoải rồi mong đợi

Giữa vườn chỉ nở một hoa chanh.

                               Ánh Tuyết